Izmjena zakona o porezu na dodatnu vrijednost(PDV)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj115/16) od 1. sijecnja 2018. godine na snagu su stupile odredbe koje se odnose na:

 • omogucavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna ukljucujuci nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima
 • povecanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 300.000,00 kuna
 • primjenu obracunske kategorije PDV-a pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona o PDV-u vrijednosti vece od 1.000.000,00 kuna

DODATAK IV. POPIS STROJEVA I OPREME IZ CLANKA 76. STAVKA 8. ZAKONA O PDV-u:

 • Stroj ili oprema koja se temeljem opcih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u neki od tarifnih brojeva odsjeka XVI. kojeg cine:
  • POGLAVLJE 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanicki uredaji; njihovi dijelovi
  • POGLAVLJE 85 – Elektricni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor
 • Stroj ili oprema koja se temeljem opcih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u tarifne brojeve 8608, 8802, 8805, 8905 ili 8907:
  • 8608 – Željeznicki ili tramvajski kolosijecni sklopovi i pribor; mehanicka (ukljucujuci elektromehanicka) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u luckim postrojenjima ili zracnim lukama; njihovi dijelovi
  • 8802 – Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi); svemirske letjelice (ukljucujuci satelite) i letjelice – nosaci suborbitalnih i svemirskih letjelica
  • 8805 – Oprema za lansiranje zrakoplova; oprema za zaustavljanje na palubi i slicna oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda
  • 8905 – Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajuci dokovi; plutajuce ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje
  • 8907 – Ostali plutajuci objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutace i svjetionici-plutace)