Usluge obračuna plaća

Ovisno o zahtjevima i potrebama klijenata, obračun plaća može biti integralni dio cjelokupne usluge vođenja poslovnih knjiga ali i kao zasebna usluga za sustave koji ne mogu ili ne žele samostalno raditi tu vrstu aktivnosti.

Usluge obračuna plaća obavljamo u skladu sa propisima o porezu na dohodak i drugim propisima koji uređuju područje plaća i ostalih osobnih primanja te obveznih doprinosa iz i na plaće u Republici Hrvatskoj na način i u rokovima koji zadovoljavaju zakonske propise koji uređuju ovaj dio poslovanja.

Usluga obračuna plaća uključuju:

 • obračun mjesečne plaće za svakog zaposlenika, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja,godišnjih odmora)
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora
 • izradu isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
 • izradu i dostavu rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika, pojedinačnih naloga za plaćanje i datoteka za unos u e bankarstvo (ili alternativno plaćanje Internet bankarstvom temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći)
 • izradu zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
 • pripremu i slanje JOPPD obrasca putem e porezne
 • popunjavanje svih zakonom propisanih obrazaca i izvještaja te elektronsko slanje nadležnim institucijama
 • pripremu pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrdu o isplaćenim drugim dohotcima
 • bazu podataka sa svim uplatama i obračunima po zaposleniku ili primatelju drugog dohotka
 • pripremu temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu
 • vođenje matične knjige radnika/evidencija o radnicima
 • prijavu klijenata i zaposlenika klijenata u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje-putem aplikacija e mirovinsko i e zdrastveno

U slučaju specifičnih zahtjeva kod obračuna plaće, uslugu možemo prilagoditi potrebama i očekivanjima klijenata.